Take a fresh look at your lifestyle.
آرشیو ماهانه

ژانویه 2016

تنها یک نفر می‌تواند شما را عصبانی کند

فقط یک نفر روی کره زمین هست که قدرت عصبانی کردن شما را دارد. آن یک نفر خود شما هستید! اگر یک موضوع مشابه برای ۱۰ نفر اتفاق بیفتد، آنها واکنش‌های متفاوتی نشان خواهند داد. برخی از ۱۰ نفر…