شبانه روزمحققان دانشگاه ایروین کالیفرنیا، اولین “متابولوم” یا مشخصات کامل متابولیت کبد را گردآوری کردند تا چگونگی تأثیر ریتم شبانه روزی بدن بر پروتئین های علامت دار و عوامل فیزیولوژیکی متفاوت را مورد طالعه قرار دهند.

Paolo Sassone-Corsi مدیر مرکز اپی ژنتیک و متابولیسم دانشگاه ایروین کالیفرنیا، این یافته ها را نوعی سمفونی هدایت شده توسط ژن اصلی شبانه روزی بدن یا واحد ساعت دانست.

“متابولیتها و پروتئین های علامت دار – مانند شاخ و رشته ها در ارکستر – باید کاملا هماهنگ باشند و می توان نتیجه گرفت واحد ساعت بدن، هدایت و مدیریت آن را بر عهده دارد.”

تولید اسید آمینه های اولیه، کربوهیدرات ها و چربی ها و دیگر فرآیندهای بیولوژیکی نشان داده شده، تا حد زیادی به وسیله ساعت درونی بدن کنترل می شود. با توجه به مقاله منتشر شده بیش از 600 متابولیت کبدی شناسایی شد که 60 درصد از آن به چرخه های شبانه روزی وابسته است.

به کمک این یافته ها مجموعه گسترده ای از روابط وابسته به دست آمد که ممکن است به درک راه کارهای جدید برای تغذیه، بیماری های متابولیک، پیری، و شاید حتی روش های فرموله و طبقه بندی شده پزشکی منجر گردد .
محققان هنگام تهیه متابولوم برای استفاده، CircadiOmic را تأسیس کردند، یک پایگاه داده مبتنی بر وب که مشخصات متابولیت ها، و فعل و انفعالات ژنتیکی و شبکه ای آن ها را شامل می شود.

Pierre Baldi مدیر موسسه ژنومیک و بیوانفورماتیک دانشگاه ایروین کالیفرنیا، در این باره گفت: “به وسیله CircadiOmics، قادر خواهیم بود، داده های شبانه روزی متابولیت به دست آمده را با منابع متعدد دیگر یکپارچه سازی کرده و اولین نقشه جامع متابولوم کبد و نوسانات شبانه روزی آن را تولید کنیم و علاوه برآن به توسعه و بهبود فرضیه هایی بپردازیم که در آزمایشگاه تایید شده است.”

“CircadiOmics با داده های متابولیکی سایربافت ها و یا شرایط دیگر، گسترش یافته است و برای پیشبرد درک ما از فعل و انفعالات بین متابولیسم و ریتم شبانه روزی بدن، در حالت سالم و بیمار ارزشمند خواهد بود.”

+منبع