معذرت می‌خوام

تفاوت‌های جنسیتی در آستانه درک رفتار تهاجمی: چرا زنان بیشتر از مردان عذرخواهی می‌کنند؟

علی رغم پذیرش اجتماعی این موضوع که زنان آسان‌تر از مردان عذرخواهی می‌کنند، پژوهشگران درباره وجود و چرایی این پدیده تحقیق کردند. شواهد سیستماتیک بدست آمده این فرضیه را تایید کرد. زنان بیشتر از مردان عذرخواهی می‌کنند.

در پژوهش نخست، شرکت کنندگان تمامی خاطرات روزانه خود را با اشتباهاتی که مرتکب شده اند و اینکه آیا عذرخواهی کرده اند یا نه را یادداشت کردند. زنان نسبت به مردان، بیشتر عذرخواهی کرده بودند، همچنین به طور متوسط زنان مرتکب اشتباهات کمتری شده بودند. تفاوت جنسیتی در اشتباهاتی که منجر به عذر خواهی می‌شود وجود دارد. این یافته نشان می دهد که مردان نسبت به زنان کمتر عذرخواهی می‌کنند، چرا که آنها آستانه بالاتری را برای مواردی که به منزله رفتار توهین آمیز می‌پندارند، در نظر می‌گیرند. (منظور این است که مثلا رفتار اشتباهی که از نظر زنان لازم به عذرخواهی برای آن هستند از نظر مردان کار اشتباهی است که چندان نیازی به عذرخواهی ندارد.)

منبع. نتایج این نظرسنجی تفاوت‌های جنسیتی را در برخورد با رفتارهای اشتباه، تخلفات و جرایم نشان می‌دهد. به نظر شما در جامعه چگونه می‌توان از این تفاوت‌ها استفاده بهینه و مفید کرد؟ خوشحال می‌شوم نظرات شما را نیز حول این تفاوت بخوانم.