عکاسی

بسیاری از ما به عکاسی علاقه مند هستیم. در سفرهای خود دوربین عکاسی خود را نیز با خود همسفر می‌کنیم و با آن به ثبت خاطرات می‌پردازیم. اما ما به ندرت در مورد قدرت منفی عکاسی فکر کرده ایم. بهتر است با آگاهی از جنبه های مثبت و منفی عکاسی، هنگام گرفتن عکس از فرهنگ‌های مختلف، سعی کنیم از قدرت مثبت آن استفاده کنیم.

عکاسی می‌تواند باعث خشنود ساختن مردم شود، در مقابل می‌تواند موجب آزار و رنجش مردم شود.

با عکاسی می‌توان ذات و ویژگی واقعی فرهنگ‌های مختلف را ثبت کرد، در مقابل می‌توان تنها به ثبت موارد عجیب و غریب فرهنگ‌ها پرداخت.

عکاسی به ما کمک می‌کند تا عناصر فرهنگی را ببینیم، به نحوی که بدون عکاسی احتمالا دیدن آنها را از دست می‌دادیم. در مقابل عکاسی می‌تواند با گرفتن عناصری که متناسب با کلیشه ها و پیش فرض های ذهنی ما است، به تکرار تعصبات ما در مورد فرهنگ‌ها بپردازد.

عکاسی ابزاری برای برقراری ارتباط بین افراد از فرهنگ‌های مختلف است. در مقابل می‌تواند یک ابزار تهاجمی برای از بین بردن ارتباطات میان افرادی از فرهنگ های دیگر باشد.

عکاسی با ایجاد نقاط ورود به فرهنگ‌ها، به شما امکان تجربه غنی تر و عمیق فرهنگ را می‌دهد. در مقابل در صورت استفاده نامناسب می‌تواند باعث جدایی شما از فرهنگ‌ها شود.

احترام به ارزش‌ها و رسوم فرهنگ های دیگر یکی دیگر از موارد استفاده مثبت از عکاسی است. در مقابل با عکاسی همچنین می‌توان ارزش‌ها و و آداب و رسومِ فرهنگ‌های مختلف را خوار شمرد و به آنها بی‌حرمتی کرد.