اخیرا مقاله ای با عنوان “لیگ سکس دانشگاهی” در یکی از وبگاه های دانشجویی انگلیس منتشر شده که در آن به بررسی روابط جنسی در بیش از 100 دانشگاه انگلیس پرداخته شده است.

برای تهیه این مقاله تعداد روابط جنسی 4,656 دانشجویی که با دیگر دانشجویان رابطه دارند، در 101 دانشگاه بریتانیای کبیر بررسی شده که آمار بدست آمده را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید:

روابط سکسی در دانشگاه های انگلیس

متوسط شرکای جنسی دانشجویان داشنگاه بنگور 8.31 نفر می‌باشد! در همه دانشگاه ها افراد بی‌قید و بند جنسی حضور دارند! البته شاید این مقاله چندان معتبر نباشد، اما می‌تواند شرایط دانشگاه های انگلیس را تا حدی مشخص کند و راهنمایی مناسب برای دانشجویانی باشد که قصد تحصیل در انگلیس را دارند!

اما داشتن همسر، پاکدامنی یا تعهد به تحصیلات خود چه چیزی باعث شده است تا دانش‌جویان دانشگاه هنر لندن (رتبه 98 در جدول فوق) روابط جنسی نسبتا محدودتری داشته باشند؟!

منبع: studentproblems