یکی از تعاریف اولیه واقعیت مجازی عبارت است از سیستم کامپیوتری که با ایجاد جهانی مصنوعی به کاربر قدرت حرکت در آن و دستکاری اشیاء آن جهان را می دهد.

 

واقعیت مجازی و کاهش درد

پزشکی یکی از زمینه هایی است که با توسعه واقعیت مجازی بیشترین بهره را از آن برده است.

متاسفانه، وضعیت درد و رنجی که بیماران در طی مراقبت از زخم تجربه می کنند به یک مشکل جهانی برای قربانیان سوختگی و همچنین تعدادی از جمعیت های بیمار دیگر تبدیل شده است.

اعتقاد نظریه تعمیم حسی براین است که ادراک نقش بااهمیتی در درد به عهده دارد. این نظریه از روانشناسی احساس و ادراک اقتباس شده است.

حال پس از تحقیقات متعدد دنیای واقعیت مجازی SnowWorld به طور خاص برای کمک به بیماران سوختگی طراحی شده است. اغلب بیماران از SnowWorld به عنوان ناجی آنها از درد سوختگی در ایام درمان یاد می کنند.

برای آشنایی با SnowWorld و چگونگی تاثیر واقعیت مجازی بر کاهش درد سوختگی فایل پاورپوینت زیر را مرور کنید:

مشاهده فایل واقعیت مجازی و کاهش درد با قدرت گوگل‌داک

با سپاس فراوان از راهنمایی های بزرگوارانه استاد وجدان‌پرست