گورخر

بسیاری از گونه های حیوانی برای پنهان شدن از دیدگان شکارچیان استتار می‌کنند. اما برخی گونه های راه راه مانند گورخر به نظر می رسد به جای پنهان شدن، فرار کرده و مقاومت می‌کنند. پس چرا بدن آنها به طور طبیعی راه راه است؟

کشتی راه راهراه راه بودن گورخر در حال حرکت باعث می‌شود تا هدفگیری شکارچی سخت تر بشود. در واقع، این توضیح دلیل راه راه بودن و الگوهای تکراری در کشتی های جنگی نیز است.

در تحقیقاتی که با کمک یک بازی رایانه ای انجام شد این واقعیت ثابت شد. شرکت کنندگان در این تحقیق، یک بازی کامپیوتری انجام دادند که در آن برای “هدف گیری” اهداف متحرک، و یا ثابت سعی می‌کردند. محققان دریافتند که راه راه بودن هدف، هدفگیری را در هنگام حرکت سخت تر می‌کند و جالبتر اینکه راه راه بودن هدف در زمانی که ثابت است هدفگیری را تسهیل می‌کند.

منبع. نظر شما در رابطه با راه راه بودن بدن گورخرها چیست؟