گفتوگو و شادی

پژوهشگران پس از تحقیق در رابطه با طول گفتوگوی افراد شرکت کننده دریافتند که افرادی که مکالمات عمیقتر و طولانی تری انجام می‌دهند نسبت به افرادی که مکالمات کوتاهی دارند تمایل بیشتری برای شادی دارند.

منبع. نظر شما در رابطه با طول گفتوگوها و احساس شادی در طول روز چیست؟