سازوکارهایی چون جمع‌سپاری می‌توانند تغییرات اساسی در راهکارها و سازمان‌دهی‌ها ایجاد کنند. ساختارهای سازمانی مرسوم، به سوی سبک‌سازی و برون‌سپاری پیش می‌روند و بایستی جمع‌سپاری را بخشی از وظایف خود در نظر بگیرند.

در این میان اغلب، مدیران محافظه کار چالش‌هایی چون ترس از دست دادن کنترل کیفی، امنیت داده ای و … را پیش روی خود می‌بینند که البته این نگرانی‌ها در کنار نتایج مثبت استفاده از جمع‌سپاری چندان به چشم نمی‌آید.

نیروی کار انعطاف‌پذیر و مقیاس‌پذیر، دسترسی به زبان های مختلف و ‌شخصیت‌های جهانی و برتری خلاقیت جمعی دلایلی قابل قبول برای قبول جمع‌سپاری است.

در راستای شناخت نیاز و رسیدن به بهترین راهکار، پیاده سازی جمع‌سپاری می‌تواند تغییرات بسیار اساسی و مفیدی را در راستای بهره وری شرکت‌ها و سازمان‌ها به ارمغان آورد.

در زیر به 10 تغییر اساسی از دیدگاه گارتنر که در دهه آینده می‌توانیم شاهد آن باشیم، اشاره می‌کنیم:

  • کارکنان از روزمرگی رها شده و به سوی خلاقیت و تلاش بیشتر برای حل مشکلات پیش خواهند رفت.
  • گروه‌های انبوه کاری انعطاف‌‌پذیر ولی موثر خواهند توانست جایگزین ساختارهای تیمی ثابت شوند.
  • کار و مدیریت جمعی، تبدیل به یک مهارت بسیار مهم در جهت حرکت به جوامع گروهی جدید خواهد شد.
  • پیوندهای ضعیف میان سازمان و چگونگی استفاده از دانش افراد متحول خواهد شد.
  • فرا ارتباطات منجر به اعمال فشار برای کار بیشتر در روابط رسمی و غیر رسمی در سراسر مرزهای سازمانی خواهد شد.
  • کارهای خودجوش و پیشگامانه بیشتری برای فرصت های جدید نیاز خواهد شد.
  • برای شناسایی و ارزیابی الگوهای جدید و توسعه سناریوهای مناسب، گروه‌های پژوهشی اختصاص خواهند یافت.
  • فعالیت‌های غیررسمی برای استفاده از فرآیندهای غیر معمول طرح‌ریزی خواهد شد.
  • بسیاری از شبیه سازی‌ها و آزمایش‌ها در شرایط تعامل فعال با استانداردهای محیط‌های مجازی شبیه سازی خواهند شد.
  • محیط‌های کار مجازی و مقصدهای شخص سوم به فضاهای دفتری منظم ارتقاء خواهند یافت.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره جمع سپاری به وبگاه گروه پژوهشگران جمعسپاری ایران مراجعه کنید.