برخی می‌گویند: جنگ در خون ماست، چیز جدیدی نیست، همواره بوده است و خواهد بود.

در قرن 21 ام به سر می‌بریم و هنوز بسیار هستند کسانی که بر طبل جنگ می‌کوبند و از راهکار جنگ سخن می‌گویند. اخیرا برخی از دانشمندان ادعا کرده اند که جنگ‌ طلبی یکی از خصوصیات ذاتی انسان است. برخی نیز تا آنجا پیش رفته اند که جنگ را عاملی برای تسریع در تکامل انسان‌ها برمی‌شمرند. آنها می‌گویند که “انسان هوشمند بیشتر تکامل مغز خود را وامدار انتخاب طبیعی خود در جانبداری از افراد و گروه‌ها است که باعث پیروژی ذهن‌های هوشمند در رقابت‌های خشونت آمیز شده است، و ما هوشمندی کنونی خود را مدیون جنگاوران خون‌خوار تاریخ بشری هستیم!”

جنگ

بر همگان واضح و مبرهن است که این نوع دیدگاه نه تنها بر خلاف اخلاق انسانی، بلکه بسیار خطرناک است. در واقع، این دیدگاه که همه انسان‌ها را به طور طبیعی جنگاور می‌خواند، با تمایل ما برای جلوگیری از جرم و جنایت و بهبود روابط انسان‌ها در تضاد است.

در این رابطه در نیویورک تایمز بیشتر بخوانید. آیا به نظر شما بهتر نیست انسان هوشمند امروزه آتش جنگ را خاموش کند؟ به امید روزی که صلح در دنیا حکومت کند.