پژوهشی که در استاکتون کالج بر روی سرود ملی 18 کشور اروپایی انجام گرفت، نشان داد که نرخ خودکشی در این کشورهای اروپایی با میزان شاد یا غمگین بودن سرود ملی آن کشورها ارتباط دارد.

سرود ملی

برای انجام این پژوهش از 30 دانش آموز آمریکایی در درس روش های آماری خواستند تا به هر یک از سرودهای ملی گوش داده و امتیاز خود را در رابطه با میزان غم انگیز بودن آن سرود ملی ثبت کنند. سپس امتیاز متوسط برای هر سرود ملی بدست آمد. سپس این میانگین بدست آمده با آمار سازمان بهداشت جهانی در رابطه با خودکشی در این کشورها که در سال 2000 به دست آمده مقایسه شد.

نتیجه ارتباط مستقیم بین میزان غمگین بودن آهنگ و افزایش میزان نرخ خودکشی در کشورها را نشان داد.

منبع. عوامل بسیاری مانند افسردگی، اعتیاد به الکل یا مواد مخدر، فرهنگ، اقتصاد، اشکال روابط اجتماعی و … نیز در میزان نرخ خودکشی سهیم هستند. اما نظر شما در رابطه با ارتباط سرود ملی و نرخ خودکشی چیست؟