آجیل

این روزها در وب فارسی کمپینی برای تحریم آجیل شکل گرفته است، با این شعار که امسال آجیل نمی‌خریم. در زیر لینک چندین پست در این رابطه را آورده ایم:

شاید در شرایطی که قدرت خرید مردم پایین آمده است، این کمپین بهانه خوبی برای نخریدن آجیل و فرصتی برای همدردی قشر مرفه جامعه است. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با این حرکت جمعی اعلام کنید.