فصل سرما از راه می‌رسد و شما را وادار به گرم نگاه داشتن خانه می‌کند. کم‌کم وقت آن می‌شود که بخاری ها را از انبار بیرون بیاورید. در این نوشته از ایران‌آتا دو توصیه جهت جلوگیری از هدر رفت گرما برایتان داریم.

پرده های ضخیم برای درب ها و پنجره ها

بسیاری از گرمای خانه می‌تواند از درزهای پنجره ها و درب ها خارج شود. برای جلوگیری از هدر رفت گرمای خانه به بیرون می‌توانید جلوی درب ها و پنجره ها از عایق های گرمایی کارآمد و نیز پرده های ضخیم استفاده کنید.

استفاده از عایق های بازتابنده در سیستم های گرمایشی

بسیاری از منابع گرمازا در کنار دیوارها قرار می‌گیرند. برای جلوگیری از هدر رفت انرژی گرمایی توصیه می‌کنیم، بر دیوار پشت سیستم های گرمایشی عایق های بازتابنده قرار دهید. مثلا می‌توانید از فویل‌های آلومینیومی موجود در بازار تهیه و آن را بر روی یک تکه مقوا چسبانده و در پشت رادیاتور خود قرار دهید.