دین اکثریت مردم ژاپن شینتو است. شین‌تو به معنی “راه خدایان” می‌باشد. در این دین برای هر چیز جانداری ارزش قائل هستند. خورشید اولین تقدس آنها و امپراطور نیز مقدس است. از دید این دین بهشت و جهنم در دل ماست. این مذهب قبل از بودیسم به وجود آمده است. به زیارتگاه‌های آنها شراین می‌گویند.

مذهب شین‌تو 800 فرقه دارد. زیارتگاه شین‌توئیسم را فقط در ژاپن می‌توانید ببینید. تا سال 1947 امپراطور هم مورد پرستش بود اما امپراطوری که در آن سال آمد پرستش امپراطور را منع کرد.

در ژاپن همه ازدواج‌ها حتما در معبد شین‌تو است حتی اگر مذهب دیگری داشته باشند. عقد آنها صبح انجام می‌شود. به تقدس اعداد فرد اعتقاد دارند و بعد از تولد نوزاد، مادر که از بستر برخاست کودک را به معبد می‌برند. در تولدهای فرد مانند 3 و 7 سالگی کودک به معبد برده می شود. دختران در 20 سالگی به معبد می‌روند و شکرگزاری می‌کنند.

در معبد شی‌تو جایی هست که روی چوب‌هایی خاص دعا و درخواست‌شان از خداوند را می‌نویسند تا برآورده شود و آویزان می‌کنند.

در زیر جملاتی را از کتاب مقدس شین‌تو می‌خوانیم و عکس‌هایی از معبد قدیمی می‌جی شراین در توکیو و چند عکس از شهر توکیو را می‌بینیم.

ژاپنی ها اعتقاد دارند هنگام عبور از دروازه معبد باید از تعلقات دنیوی گذشت و به معنویات رو آورد.

کتابهای مقدس شینتوئیسم: “کوجیکی” و “نیسهون گی” می‌باشد.

اندرزهایی از کتاب مقدس شینتوئیسم:

1- سازش نیکوست و پرهیز از ستیزه مایه سرفرازی
2- کسی که مطلقا بد باشد کمیاب است
3- خوبی دیگران را مپوشان و اگر بدی دیدی آن را اصلاح کن
4- کمتر کسی با خرد به دنیا می آید فرزانگی حاصل اندیشه است
5- هر کاری را از کوچک و بزرگ به صاحب فن بسپار تا به خوبی انجام شود
6- در امور مهم تصمیم باید از شورا باشد نه یک نفر
7- وقتی در دل کینه داری به زبان مهر نورز
8- تنها به فکر خودت نباش