دانشگاه های ایران

گروه های علمی، تحقیقاتی و پژوهشی بسیاری در دانشگاه های ایران فعالیت می کنند. این گروه ها پایه و اساس بسیاری از دستاوردهای علمی هستند. اما کمتر دیده می شود که این گروه ها دارای وبگاهی با زیردامنه دانشگاه خود باشند. حتی دیده می شود که وبگاه این گروه های علمی با پسوندهای دامنه غیرمرتبط در دسترس قرار می گیرند.

پیشنهاد می شود دانشگاه ها subdomain های دامنه (آدرس اینترنتی) وبگاه خود را با شرایط آسانتری در اختیار دانشجویان خود قرار دهند و در سایت اصلی خود وبگاه گروه های علمی خودشان را معرفی کنند. در این صورت هم ماهیت و ارتباط این گروه ها با دانشگاه ها معلوم می شود و هم اینکه برای وبگاه گروه های تحقیقاتی و علمی از اعتبار بالایی برخوردار می شوند.

به زودی وبگاه و فعالیت های گروه های علمی و پژوهشی دانشگاه های کشور را در ایران آتا معرفی خواهیم کرد.