اگر می‌توانید آن را در خواب ببینید، پس بی‌شک می‌توانید آن را انجام دهید.
والت دیزنی

یکی از دشمنان موفقیت ترس و استرس است. پس بایستی با آن مقابله کنیم. داشتن رویا به ما قدرتی می‌دهد که برای رسیدن به موفقیت تلاش کنیم. داشتن یک رویا و به عبارت دیگر یک انگیزه و هدفی بلندپروازانه باعث می‌شود تا شب و روز برای رسیدن به آنچه که واقعا می‌خواهیم، تلاش کنیم.

پس همین امروز رویای خود را بسازید و هر روز صبح که از خواب بیدار می‌شوید، هدف خود را به یاد آورید و به آن شکلی دوباره ببخشید. به یاد داشته باشید که آنچه به اقدام قدرت می‌دهد ایمان است، ایمان به برآورده شدن آرزوهای بزرگ و رسیدن به رویاها 😉