جمع پخشیمفهوم جمع‌پخشی (Crowdcasting) زاییده مشترک پخش رسانه ای و جمع‌سپاری است. در فرایند جمع‌پخشی از ترکیبی از استراتژی های فشار و کشش در اولین تعامل با یک مخاطب، شبکه ای از طرفداران و علاقه‌مندان به موضوع هدف ایجاد می‌شود، سپس می‌توان از جمع‌بینی این شبکه برای بهبود تاثیر برداشت های بعدی و نیز ایجاد ارزش استفاده کرد.

این بینش های جمعی در برنامه ریزی و شکل دادن پخش های جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. دیدگاه ها و مفاهیم می‌توانند بازخوردهای کلی و جزئی، ایده های جدید برای محصول و خدمات، پیام های تجاری و حتی دستاوردهای علمی باشند، که از جمع‌بینی طرفداران شبکه استخراج می‌شوند.

از جنبه جمع‌پخشی فشار می‌تواند شامل جایزه ای برای یک نوآوری خاص، اختراع، پیشرفت و یا دستاورد باشد. در کل استراتژی هایی هستند که اعضای شبکه را تشویق به تعامل می‌کند. کشش نیز در جمع‌پخشی، فرصت هایی است که با ایجاد شبکه بوجود می آیند. بایستی این فرصت ها را مهار و از آن به بهترین نحو استفاده نمود.