موفقیت در زندگی

1. هرگز نقاط ضعف خود را با نقاط قوت دیگران مقایسه نکنید.

2 . هر کس به فکر تغییر جهان است، اما هیچ کس به فکر تغییر دادن خود نیست.

3 . زمان خود را با توضیح هدر ندهید، مردم تنها آنچه را می‌شنوند که می‌خواهند بشنوند.

4 . فردی که بیشترین زمان زندگی خود را با او صرف خواهید کرد، خودتان هستید. بنابراین سعی کنید خودتان را به فردی قابل تحمل و جذاب تبدیل نمایید.

5 . اگر محدودیت‌های خود را قبول کنید، فراتر از آنها خواهید رفت.

6 . راحتی دشمن موفقیت است.

7 . مهم نیست که مردم درمورد شما چه می‌گویند، شما مجبور نیستید با آنها سر یک میز بنشینید، با آنها زندگی کنید و یا با آنها در یک تختخواب بخوابید.

8 . این یک ریسک بزرگ است که هیچ‌گاه ریسک نکنید.

9 . پس از اولین پیروزی خود استراحت نکنید، چرا که اگر برای بار دوم موفق نشوید، دهان‌های بسیاری منتظر هستند که بگویند موفقیت شما شانسی بوده است.

10 . موفقیت شما را به جهان معرفی می‌کند، اما شکست جهان را به شما معرفی می‌کند.