در هنگ کنگ خودروها در سمت چپ جاده رانندگی می کنند، در حالی که در سایر نقاط چین رانندگی در سمت راست جاده انجام می شود. با ایجاد پل flipper میان این دو به صورت هوشمندانه از ترافیک های بین چین و هنگ کنگ کاسته اند. این طرح در سال 2010 ارائه شده است. در زیر عکس هایی از طرح پل flipper را می بینید:

پل فلیپر

flipper bridge

flipper bridge