انرژی پاک

انقلاب صنعتی نقطه عطف بسیار بزرگ در تمدن جدید بود. بیشترین رشد صنعتی در طول تاریخ مربوط به سال های پس از انقلاب صنعتی می شود. هنوز هم شیوه های سنتی صنعت مربوط به روش های توسعه یافته آن دوران می شوند.

امروزه رد و پای زشت انقلاب صنعتی بر روی فرش محیط زیست نمایان شده است. تغییرات آب و هوایی و افزایش گازهای کربنی نمونه ای از هزینه های گزافی است که سالها رشد سریع و نوآورانه صنعتی بر جامعه مدرن تحمیل کرده است.

به نظر می رسد تنها راه مقابله با تضاد صنعت و محیط زیست, انقلاب صنعتی سبز باشد. حرکت و تغییری سریع و اساسی در صنایع که آسیب پذیری محیط زیست را به حداقل برساند.

توسعه و استفاده از فناوری های دوستدار محیط زیست یکی از نیازهای صنعت سبز می باشد.