نگاه فیلسوفانه

روزی استاد چوانگ تزو (فیلسوف چینی) در خواب خود را به شکل پروانه ای می‌بیند. هنگامی که او از خواب بیدار می‌شود، از خود می‌پرسد: “آیا من انسانی هستم که تنها در خواب خود را به شکل پروانه دیدم، یا اینکه من پروانه ای هستم که حال در رویای انسان بودن به سر می‌برم؟