فقط یک نفر روی کره زمین هست که قدرت عصبانی کردن شما را دارد.

آن یک نفر خود شما هستید!

اگر یک موضوع مشابه برای ۱۰ نفر اتفاق بیفتد، آنها واکنش‌های متفاوتی نشان خواهند داد. برخی از ۱۰ نفر عصبی خواهند شد، بعضی نگران خواهند شد، بعضی‌ها غمگین می‌شوند و بعضی ها هم فراموشش می کنند.

چه چیزی این تفاوت را ایجاد می‌کند؟ چرا افراد مختلف به یک اتفاق مشابه واکنش های متفاوت نشان می‌دهند؟

تفاوت در تاریخچه شخصی فرد و روشی که او برای مقابله با تهدید، عوامل استرس‌زا و یا ضررها یاد گرفته است، می‌باشد. همانطور که فلاسفه قدیم گفته اند، این مهم نیست که برای شما چه اتفاقی می افتد، بلکه نحوه برخورد و مقابله شما با آن اهمیت دارد.

خشم، نیرویی است که مردم برای پاسخ به تهدیدات ، عوامل استرس زا یا ضرر استفاده می‌کنند. این می‌تواند یک تهدید، عامل استرس زا و یا ضرر واقعی باشد و یا چیزی که ما در ذهن خودمان ساخته ایم. انسان می بایست بخشی از زمان را عصبانی باشد. اما مهم است که عصبانیتش اوضاع را بد نکند .خشم مانند یک چکش می‌تواند ابزاری برای تخریب افراد، روابط و یا بعضی چیزهای دیگر باشد. خشم یک قسمت ضروری برای انسان بودن انسان است و به بقای گونه انسان کمک کرده است.

برای آشنایی بیشتر با خشم و چگونگی بهره مندی از این نیروی عظیم درونی خود برای بهبود و توسعه شخصی در زندگی کتاب هنر مدیریت خشم را مطالعه کنید.